Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมเตรียมความพร้อมด้านสารัตถะ สำหรับผู้แทนไตรภาคีที่จะเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILC) สมัยที่ 110

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกรทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านสารัตถะ สำหรับผู้แทนไตรภาคีที่จะเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILC) สมัยที่ 110 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจของผู้แทนไตรภาคี ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล  ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง โดยมีนายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมตรีเทพ ชั้น 7 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

+++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

24 พฤษภาคม 2565

TOP