Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมเตรียมจัดงานวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 18

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดงาน วันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน 

+++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

15 กันยายน 2563

TOP