Skip to main content

‘ก.แรงงาน’ ประชุม ‘ขับเคลื่อนนโยบายและส่งเสริมงานที่รับไปทำที่บ้าน’

รายละเอียดเนื้อหา

          วันนี้ (11 มิ.. 64) เวลา 09.30 . นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายนิยม สองแก้ว รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและส่งเสริมงานที่รับไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วยผ่านระบบ Application ZOOM ห้องประชุม .นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาผลการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกกรรมการผู้แทนผู้จ้างงาน กรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ชุดที่ 4 ผลการดำเนินการกิจกรรมคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่นประจำปี .. 2564 และ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ .….

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

11 มิถุนายน 2564

TOP