Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม คกก.กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างครั้งที่ 7/2563

รายละเอียดเนื้อหา

          วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างครั้งที่ 7/2563 เพื่อพิจารณาการติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ไตรมาสที่ 2 การจัดทำแผนบริหารลูกหนี้ กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 การจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุมเวียน การพิจารณาการจำหน่วยหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง รวมถึงการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

—————————————————————————-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

31 กรกฎาคม 2563

TOP