Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม คกก.กำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกระทรวงแรงงาน ปี 65

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณา กรอบแนวทางการตรวจราชการ และการกำหนดประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ (ร่าง) คำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 


———————————


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

28 มกราคม 2565

TOP