Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม คกก.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3/2564

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจาณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลา และประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ (ฉบับที่ 2 ) (ร่าง) หลักสูตรการทดสอบลูกจ้างที่ทำงานประดาน้ำ และ (ร่าง) กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์สำหรับงานประดาน้ำ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

———————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
2 สิงหาคม 2564

TOP