Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม คกก.ค่าจ้าง ชุดที่ 21 ครั้งที่ 9/2565

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 21 ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบ Application : ZOOM Cloud Meetings โดยที่ประชุมได้พิจารณา การแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP