Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม คกก.ทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 9/2565

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 9/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมได้พิจารณา การจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP