Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม คกก.บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

————————-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 

TOP