Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม คกก.พิจารณาเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติของ ขรก. และลูกจ้างประจำ

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อรับทราบคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาเครื่องมือฯ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รวมถึงพิจารณาตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

3 ธันวาคม 2564

TOP