Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม คกก. พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรพล พลอยสุข รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ (ฉบับที่ …..) พ.ศ. …..

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
30 มิถุนายน 2563

TOP