Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม คกก.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 19

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวอำพันพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติชุดที่ 19 ครั้งที่ 2/2564 (ครั้งที่ 9) โดยมี นายถาวร ชลัษเฐียร เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้รายงานผลความคืบหน้าการจัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห์ เรือง การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อยกระดับการทำงานและพัฒนาสู่อาชีพใหม่ และรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำข้อเสนอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยพ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 1 ชั้น 7 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
24 กุมภาพันธ์ 2564

TOP