Skip to main content

‘ก.แรงงาน’ ประชุม ‘คกก.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 9/2563’

รายละเอียดเนื้อหา

          วันนี้ (25 พ.ย. 63) เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 9/2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) ขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ขอความเห็นชอบปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า ขอความเห็นชอบร่างคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาโลจิสติกส์ ขอความเห็นชอบในหลักการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถ และ ขอความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน “ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รายการค่าใช้จ่ายในการวิจัย” เป็น งบดำเนินงาน “ประเภทค่าใช้จ่ายอื่น รายการค่าจ้างที่ปรึกษา”

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

25 พฤศจิกายน 2563

TOP