Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม คกก.อำนวยการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ โดยที่ประชุมได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ความคืบหน้าผลการบรรจุงาน JOB EXPO THAILAND 2020 และการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจ้างานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co – Payment) ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น ๑๐ กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน

———————————-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP