Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม คกก.อำนวยการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ โดยที่ประชุมได้พิจารณา แนวทางการอนุมัติวันที่เริ่มจ่ายเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co – Payment) และการปรับปรุงคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และนายจ้าง/สถานประกอบการในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co – Payment) ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น ๑๐ กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน

———————————-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP