Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม คกก.ไตรภาคี จัดกิจกรรม ๑๐๐ ปี ILO

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาส ๑๐๐ ปี ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอัมพร จุณนานนท์ ชั้น ๑๐ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES


————————————–


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 

TOP