Skip to main content

‘ก.แรงงาน’ ประชุม ‘ป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน’

รายละเอียดเนื้อหา

          วันนี้ (27 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 2/2563 โดยมี พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

          ตามที่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐนตรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ท่านได้แสดงความห่วงใยแรงงานต่างด้าวต่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
อย่างมาก โดยมีบัญชาให้กำกับดูแล ไม่ให้มีการละเมิดสิทธิแรงงานเกิดขึ้น โดยเฉพาะแรงงานในภาคประมง ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และติดตามข่าวสารในช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคประชาสังคม ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม 2563 กระทรวงแรงงาน ได้รับการประสานจากองค์การระหว่างประเทศและภาคประชาสังคม พบการละเมิดแรงงานประมงในน่านน้ำประเทศโซมาเลีย ซึ่งกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างมาก โดยอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศในการช่วยเหลือกลับประเทศไทย และติดตามสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายให้กับแรงงาน โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับและติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมง โดยมี นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ให้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

          โดยการประชุมในวันนี้ได้พิจารณา เรื่อง (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคัดกรองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนกรกฎาคมตามกำหนด

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
27 พฤษภาคม 2563

TOP