Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม Conference เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมทางไกล (Video Conference) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เขต 5 จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานภารกิจของกระทรวงแรงงานพร้อมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
25 กุมภาพันธ์ 2564

TOP