Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมติดตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของสำนักงานปลัดระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
20 เมษายน 2565

TOP