Skip to main content

ก.แรงงาน-พม. มอบสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่ศูนย์เด็กเล็กฯ สมุทรปราการ

รายละเอียดเนื้อหา

          ก.แรงงาน จับมือ ก.การพัฒนาสังคมฯ มอบสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่ ศูนย์เด็กเล็ก วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ
 
          วันที่ 31กรกฎาคม 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รักษาราชการแทนในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเยี่ยมชมอาคารและกิจกรรมภายในห้องเรียน รับฟังประวัติความเป็นมาและผลการดำเนินงานของศูนย์ โอกาสนี้ ได้มอบสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ
          นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจร่วมกันในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน ซึ่งการมาดูแลและมอบสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้ เปรียบเสมือนเราได้ดูแลผู้ใช้แรงงานไปด้วย เพราะการที่ลูกหลานของผู้ใช้แรงงานได้รับการดูแลเป็นอย่างดี จะทำให้ผู้ใช้แรงงานหมดกังวล ส่งผลให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงาน อันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนทุกภาคส่วน
          นางเธียรรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิริธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับหลวงปู่แบน หรือพระสุธรรมาธิบดี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและผู้อำนวยการมูลนิธิสิรินธรราชวิทยลัย ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ มีทั้งหมด 2 แห่งด้วยกัน คือ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม และศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปิดให้บริการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่ 2 ขวบครึ่งถึง 6 ขวบ ซึ่งในเบื้องต้นทำการอบรมเลี้ยงดูเฉพาะบุตรผู้ใช้แรงงาน แต่ปัจจุบันได้เปิดรับเลี้ยงดูบุตรของบุคคลทั่วไปด้วย
———————————————————————-
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
31 กรกฎาคม 2563
TOP