Skip to main content

ก.แรงงาน มอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการองค์การที่ดี

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการมอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดระทรวงแรงาน ควรเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และเพื่อมิให้เกิดการแสวหาผลประโยชน์ส่วนตนอันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงาน พร้อมคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน สร้างการยอมรับ ความเชื่อถือ ความมั่นใจ และศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ขอประกาศนโยบายการกำกับองค์การที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดทำมาตรการโครงการ/กิจกรรม รองรับ และนำไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถติดตามและประเมินผลงานได้อย่างชัดเจน

            นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มอบรางวัลให้แก่บุคลากร/หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๑๖ คน   

————————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP