Skip to main content

ก.แรงงาน รับมอบปลากระป๋องจากภาคเอกชน ช่วยเหลือผู้ประสพภัยในพื้นที่อุทกภัย

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบปลากระป๋อง จำนวน 22,716 กระป๋อง มูลค่า 365,458 บาท โดยมี นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เป็นตัวแทนผู้มอบจาก บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) เพื่อให้กระทรวงแรงงานนำไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ประสพอุทกภัย ณ บริเวณห้องโถง ชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน
           “วันนี้ กระทรวงแรงงาน ขอขอบคุณภาคเอกชน อย่างบริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) มอบปลากระป๋อง เพื่อให้กระทรวงแรงงานนำไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานประสพอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและก้าวข้ามสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน” นายสุเทพ กล่าวในท้ายสุด

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
14 ตุลาคม 2564

TOP