Skip to main content

ก.แรงงาน ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี Abu Dhabi Dialogue (ADD)

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี Abu Dhabi Dialogue (ADD) ครั้งที่ 6 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน การประชุมจัดขึ้นโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ในฐานะประธาน ADD ระหว่างปี ค.ศ. 2019 – 2021 ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือและรับรองร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี การมอบรางวัลผลการวิจัย พร้อมทั้งพิธีการส่งมอบตำแหน่งประธานให้กับประเทศศรีลังกาซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธาน ADD วาระถัดไป

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
27 ตุลาคม 2564

TOP