Skip to main content

ก.แรงงาน ร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) ครั้งที่ 26

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) ครั้งที่ 26 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ภายใต้หัวข้อหลัก การส่งเสริมกำลังแรงงานอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน การปรับตัว และความคล่องตัวต่ออนาคตของงาน
          โดยปลัดกระทรวงแรงงานได้  กล่าวถ้อยแถลงในนามประธานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว (ACMW) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ตลอดจนโครงการใหม่ภายใต้แผนปฏิบัติการ ACMW ระยะ ค.ศ. 2021-2025 รับรองในหลักการของเอกสารผลลัพธ์ด้านแรงงาน จำนวน 4 ฉบับ เพื่อเตรียมการนำเสนอต่อผู้นำเพื่อรับทราบ (for notation) ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ในเดือนพฤศจิกายน 2563
และรับฟังข้อเสนอแนะของสมาพันสหภาพแรงงานสากล (ITUC) ต่อรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในประเด็นการส่งเสริมการประกันค่าแรงขั้นต่ำและการคุ้มครองทางสังคม

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
28 ตุลาคม 2563

TOP