Skip to main content

ก.แรงงาน ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการต่างประทศ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา โดยมี นายศราวุธ เพชรพนมพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและแรงงานข้ามชาติ ผ่านรายงานนานาชาติ ที่นำมาใช้กดดันประเทศไทย

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
26 พฤศจิกายน 2563

TOP