Skip to main content

ก.แรงงาน ร่วมประชุมรับนโยบายและข้อสั่งการด้านการประชาสัมพันธ์ผลงานของรองนายกรัฐมนตรี

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 12 กันยายน 2564 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางรภัสสา พานิกุล ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อรับทราบนโยบายและข้อสั่งการด้านการประชาสัมพันธ์ผลงานของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โดยมีพลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้หารือกำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์มาตรการ นโยบาย และผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยเน้นย้ำการสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ การออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน รวมถึงการจัดการ Fake news อย่างรวดเร็ว และสร้างการเข้าถึงให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
          ทั้งนี้ ประธานยังได้กล่าวชื่นชมกระทรวงแรงงานในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และการดูแล ช่วยเหลือแรงงานอย่างรวดเร็วและทั่วถึง และที่ประชุมได้สร้างกลุ่มไลน์คทง.ปชส.สร.2 เพื่อประสานแนวทางการประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กว้างขวางสู่ประชาขนได้มากยิ่งขึ้น

+++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

12 ตุลาคม 2564

TOP