Skip to main content

ก.แรงงาน ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.)

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 08.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน มีระเบียบวาระพิจารณาในประเด็น ดังนี้
          1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคัดกรองโรคโควิด-19 ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
          2.การติดตามและขับเคลื่อนมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคในระยะต่อไป
          ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นตามข้อ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคัดกรองโรคโควิด-19 ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ในการจัดระบบตรวจคัดกรองโควิด -19 และพื้นที่ปลอดภัย (Safety zone) ตามมาตรการควบคุมโรคเพื่อป้องกันการระบาดโรคโควิด-19 ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ในการนำเข้า – ส่งออกสินค้า ที่จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจการค้าชายแดน ในสถานการณ์ปกติมีมูลค่าการค้าชายแดนกว่า 80,000 ล้านบาทต่อปี และในช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่ส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนลดลงเหลือ 65,000 ล้านบาทต่อปี รวมถึงการเฝ้าระวังการอพยพของกลุ่มประชากรประเทศเมียนมาจากปัญหาการเมืองเข้ามายังประเทศไทยบริเวณอำเภอแม่สอด แม่ระมาด และพบพระ จังหวัดตาก ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการเห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
          ประเด็นตามข้อ 2. ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของจังหวัดสมุทรสาครในการปรับลดระดับพื้นที่ควบคุมจังหวัดสมุทรสาคร
          นอกจากนี้ ประธานได้เน้นย้ำการส่งเสริมการค้าชายแดนโดยให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัย (Safety zone) พร้อมทั้งการสนับสนุนด้านวัคซีนและมาตรการควบคุมโรค

++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

25 กุมภาพันธ์ 2564

TOP