Skip to main content

ก.แรงงาน ร่วมประชุมหารือ โครงการ Big Rock การพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนของประเทศ แบบบูรณาการ

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นายนิยม สองแก้ว รองปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้นำ ป.ย.ป.กระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าพบกับนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมประชุมหารือ โครงการ Big Rock การพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนของประเทศ แบบบูรณาการ วางระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลกำลังคนที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 13 วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ โดยกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการ สำหรับการหารือดังกล่าว
ฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างระบบ E-Workforce Ecosystem ให้มีความสมบูรณ์ มีศักยภาพรองรับการพัฒนากำลังคนของประเทศในภาพรวม

+++++++++++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

14 มกราคม 2564

TOP