Skip to main content

ก.แรงงาน ร่วมประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกระบวนการความร่วมมือระดับรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกระบวนการความร่วมมือระดับรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์  (Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking in Persons: COMMIT Process) ครั้งที่ 2 /2565 ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทราบผลการทบทวนแผนปฏิบัติการกระบวนการความร่วมมือระดับรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2558) และแนวทางการพัฒนากลไกเพื่อการส่งต่อและให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (TRM) สำหรับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเตรียมสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 5 และการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับภูมิภาค รวมถึงการพิจารณากรอบเวลาการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและกิจกรรมตามกรอบความร่วมมือระดับรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

++++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

23 มิถุนายน 2565

TOP