Skip to main content

ก.แรงงาน ร่วมประชุม คกก.บูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น (Endemic)

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น (Endemic) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
          โดยที่ประชุมได้รับทราบแผนและมาตรการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น (Endemic) โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพิจารณาเห็นชอบการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น (Endemic) โดยนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
          สำหรับการประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อให้การจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น (Endemic) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ จึงต้องบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตวิถีปกติใหม่ สร้างคุณค่าทางสังคม ตลอดจนฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เติบโตและยั่งยืน

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
12 พฤษภาคม 2565

TOP