Skip to main content

ก.แรงงาน ร่วมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

รายละเอียดเนื้อหา

                     กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงานได้จัดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” (กิจกรรมที่ 2) ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายภาคประชาชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 78 คน ที่ผ่านการอบรมด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับกระทรวงแรงงาน ให้มีทักษะในการเป็นวิทยากรตัวคูณ สามารถถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร โดยอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายภาคประชาชนกรุงเทพมหานครได้รับความรู้ในเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในระดับพื้นที่ เทคนิคการสร้างผู้นำในเชิงสร้างสรรค์และเทคนิคการเป็นเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตในชุมชน เป็นต้น

                     ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายภาคประชาชนกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมวางแผนการดำเนินงาน เพื่อกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้

                     – เป็นวิทยากรในการเผยแพร่ กระตุ้นให้เกิดการปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกันการทุจริตในเวทีต่างๆ อาทิเช่น โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในระดับพื้นที่

                     – ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ เช่น แจกแผ่นพับ เสียงตามสายการประชุมผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน สื่อออนไลน์ ฯลฯ

                     – สอดส่องเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และรายงานข่าวสารการป้องกันการทุจริตให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ

                     – ประชุมติดตาม และสรุปผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส ในกลุ่มไลน์ (line Application)

                     – รายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์เว็บศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน (https://zerocorruption.mol.go.th)

ผลสัมฤทธิ์หลังจากการดำเนินโครงการฯ

                     -เกิดการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบและป้องกันการกระทำการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ

                     – เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบร่วมกัน ระหว่างผู้ให้บริการ (ภาครัฐ) และผู้รับบริการ (ภาคประชาชน) สร้างค่านิยมร่วมกันในการไม่ทนต่อการทุจริตและร่วมกันเป็นเครือข่ายป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในระดับพื้นที่

                     – มีแกนนำในระดับภูมิภาคที่นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดขยายผล โดยการลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ในด้านการป้องกันการทุจริตและรณรงค์ให้เกิดการตื่นตัวของภาคประชาชนเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

                     – มีเครือข่ายและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันการทุจริตในระดับพื้นที่

                     – มีกลไกและระบบเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และประสานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบเพื่อลดปัญหาการทุจริต

                     นายบุญชอบ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ร่วมปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมที่ดี สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน และคำนึงถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองก่อนประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง พร้อมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือบูรณาการ  การทำงานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านต่าง ๆ ในสังคม ร่วมมือกันป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่องผ่านกลไกการอบรมสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตระดับพื้นที่ชุมชน ทุกท่านเปรียบเสมือนดวงตาของกระทรวงแรงงานที่มีความสำคัญ เข้ามาช่วยสอดส่อง เฝ้าระวัง และสามารถส่งต่อข้อมูล แจ้งเบาะแสทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหันมาร่วมกันสร้างเป้าหมายใหม่ของชาติในการต่อต้านการทุจริต ในส่วนของกระทรวงแรงงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะชน เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมุ่งหวังที่จะสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและทำให้การทุจริตในสังคมไทยหมดสิ้นไป

                     “หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะเป็นเครือข่ายต้านทุจริต ดวงตาแรงงาน ที่เข้มแข็ง สามารถสร้างระบบการประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนในระดับพื้นที่ ชุมชน เพื่อต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ สร้างสังคมแห่งคนดื ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ เทิดทูนไว้ซึ่งการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งหวังให้ปัญหาการทุจริตในสังคมไทยหมดสิ้นไป” ปลัดฯ แรงงาน กล่าวทิ้งท้าย

 

                      ทั้งนี้ ก่อนพิธีปิดการอบรมฯ ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน นำโดยปลัดกระทรวงแรงงาน (นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์) พร้อมบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และอาสาสมัครแรงงาน รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่า จะยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องชอบธรรม  ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์โดยมิชอบและ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

—————————————————————————-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

25 มีนาคม 2565

TOP