Skip to main content

‘ก.แรงงาน’ สัมมนา ‘พัฒนาประสิทธิภาพแบบจําลองการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 63’

รายละเอียดเนื้อหา

          วันนี้ (29 มิ.ย. 63) เวลา 13.30 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพแบบจําลองการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2563 โดยมี รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการสัมมนาด้วย ณ ห้องประชุม ประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดย การสัมมนาในครั้งนี้ได้มีการอภิปรายแบบจําลองการเตือนภัยด้านแรงงานของระบบเตือนภัยด้านแรงงาน การนําเสนอแบบจําลองการเตือนภัยด้านแรงงานของระบบเตือนภัย การระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาแบบจําลองเตือนภัย ด้านแรงงาน โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัยและนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนอีกด้วย

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
29 มิถุนายน 2563

TOP