Skip to main content

ก.แรงงาน สานฝันเยาวชนไทย จับมือ IM Japan ขยายฝึกงานญี่ปุ่นจาก 3 เป็น 5 ปี

รายละเอียดเนื้อหา

           ปลัดแรงงาน จับมือ ประธานผู้บริหาร IM Japan ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ขยายเวลาฝึกงานจากเดิม 3 เป็น 5 ปี มีเยาวชนไทยกว่า 4,000 คนเข้าไปฝึกงานแล้ว เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ระเบียบวินัยในการทำงานของญี่ปุ่น นำทักษะประสบการณ์ต่อยอดประกอบอาชีพ
Preview

Download Images

          นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายเคียวอิ ยานากิซาวา ประธานผู้บริหาร IM Japan ในโอกาสร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) ระหว่างกระทรวงแรงงานกับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยกล่าวว่า การลงนามในวันนี้ ถือเป็นครั้งที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มมีการลงนามครั้งแรกเมื่อปี 2542 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศญี่ปุ่นตามโครงการ IM Japan ที่ได้ส่งเยาวชนไทยที่เรียนจบเทคนิคไปฝึกงานเพื่อแสวงหาโอกาส เพิ่มทักษะของตนเอง และนำความรู้ที่ได้กลับมาต่อยอดในการประกอบอาชีพ  นอกจากนี้ เยาวชนแต่ละคนยังได้รับค่าตอบแทนซึ่งเป็นรายได้เดือนละประมาณ 30,000 บาท รวมทั้งการได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี และระเบียบวินัยในการทำงานแบบญี่ปุ่น เป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยที่ได้นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นกลับมาต่อยอดในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวอีกด้วย
        ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า การลงนามในครั้งนี้ IM Japan รัฐบาลญี่ปุ่นมีการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติใหม่ โดยได้ขยายเวลาการฝึกงานจาก 3 เป็น 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ซึ่งปัจจุบันโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นนั้น มีแรงงานไทยที่เคยเข้าไปเป็นผู้ฝึกงานทางเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นแล้วกว่า 4,000 คน ซึ่งถือเป็นผู้โชคดี ที่ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสโลกของการทำงานแบบญี่ปุ่น และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากสถานประกอบการของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำอย่างญี่ปุ่นอีกด้วย


———————————-

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
19 ธันวาคม 2560

TOP