Skip to main content

‘ก.แรงงาน’ หารือร่วม ‘สภาองค์การนายจ้าง’ พิจารณากฎหมายกองทุนประกันความเสี่ยง

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการหารือร่วมกับสภาองค์การนายจ้างแห่งชาติ เรื่องการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง และพิจารณาแก้ไขกฎหมาย เกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชย และการงดภาษี  โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ที่มีการระบาดยาวนานกว่า 2 ปี ทำให้ผู้ประกอบการ SME เลิกกิจการไปเป็นจำนวนมาก ในการนี้ มีผู้แทนที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงแรงงาน และผู้แทนจากสภาองค์การนายจ้าง จำนวน 20 คน เข้าร่วมหารือฯ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

          สำหรับการหารือฯ ในครั้งนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ให้ข้อมูลว่า การจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาแนวทาง ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่ง เนื่องจากมีความละเอียดอ่อน ต้องใช้ความละเอียดค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ขอให้มั่นใจว่าการดำเนินการทุกอย่าง กระทรวงแรงงานได้คำนึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่ายให้มากที่สุด และเกิดผลกระทบต่อทุกภาคส่วนให้น้อยที่สุด

———————————————-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

20 พฤษภาคม 2565

TOP