Skip to main content

ก.แรงงาน หารือร่วม สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการจ้างงานเชิงสังคม

รายละเอียดเนื้อหา

         วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดระทรวงแรงงาน ร่วมหารือกับ ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนตาบอกในรูปแบบอาสาสมัคร พัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในท้องถิ่นทั้ง 77 จังหวัด จำนวน 200 คน พัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในท้องถิ่นทุกมิติ รวมถึงสร้างระบบติดตาม ประเมินผลคนตาบอดที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติสุข ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

2 ธันวาคม 2564

TOP