Skip to main content

ก.แรงงาน อบรม นบก. รุ่น 17 สร้างผู้นำยุคใหม่ คิดเชิงกลยุทธ์ พัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

รายละเอียดเนื้อหา

          ก.แรงงาน ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 17 สร้างผู้นำยุคใหม่ ที่มีความสามารถในการคิดได้อย่างเชิงกลยุทธ์ทั้งในเรื่องของการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน เพิ่มพูนทักษะในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานและองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมPreview

Download Images
          วันนี้ (12 ธ.ค. 60) นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 17 ณ ห้องดินแดง โรงแรมปริ้นส์ตัน พาร์ค สวีท โดย รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง หรือ นบก. เป็นหลักสูตรที่สำคัญหลักสูตรหนึ่งของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่มุ่งเน้นการพัฒนานักบริหารระดับกลางให้มีภาวะผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในด้านการบริหารอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ผู้บริหารในระดับนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
          พร้อมทั้งขอให้ผู้เข้าอบรมทุกคนได้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ และนำสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรและจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เป็นผู้นำยุคใหม่ที่มีความสามารถในการคิดได้อย่างเชิงกลยุทธ์ทั้งในเรื่องของการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน เพิ่มพูนทักษะในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานและองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม เข้าใจกระบวนการสร้างเครือข่าย (Network) และพันธมิตร (Partner) เพิ่มพลังการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อการเป็นผู้นำที่ดี และเน้นย้ำการร่วมสร้างภาคราชการที่ปลอดคอร์รัปชัน ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ซื่อตรง โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรม ตลอดจนรู้จักคิดสร้างวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อกำหนดทิศทางที่จะพาองค์กรไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคตต่อไป 
          การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 17 ประกอบด้วย ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสำนักงานรัฐมนตรี จำนวน 40 คน แบ่งเป็นข้าราชการในส่วนกลาง จำนวน 14 คน ส่วนภูมิภาค 25 คน และสำนักงานรัฐมนตรี จำนวน 1 คน การฝึกอบรมเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลาตลอดหลักสูตร จำนวน 15 วัน
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
 12 ธันวาคม 2560
TOP