Skip to main content

ก.แรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565

รายละเอียดเนื้อหา

           วัน 30 มิถุนายน 2565 นางนภสร ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565 โดยมี พล.ต.อ. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนคณะอนุกรรมการของกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ  นางสาวโสภณา บุญ-หลง หัวหน้าศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (สล.ศปคร.) พร้อมผู้แทนหน่วยงานกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอนุกรรมการ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมประมง สำนักงบประมาณ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย (Stella Maris) ฯลฯ เข้าร่วมการประชุม

          โดยการประชุมในครั้งนี้ได้ร่วมหารืออนุกรรมการเกี่ยวกับความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหาย (ดอนเมือง) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism: NRM)  การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ พ.ศ. 2565 ในด้านการจัดหาสถานที่และงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินการตาม NRM รวมถึงการคัดครอง/คัดแยกผู้เสียหายในภาคประมง

—————————————————-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

30 มิถุนายน 2565

TOP