Skip to main content

ก.แรงงาน เปิดการอบรมโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.45 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับขีดค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (รูปแบบออนไลน์) มารองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS) เพื่อทำให้การประเมินมีประสิทธิภาพยิ่งขั้น ณ ห้องจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมิน ITA และสามารถนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินฯ มาปรับปรุงเพื่อยกระดับการประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวงแรงงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างการตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรซึ่งมีเข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 75 คน
          ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ได้เพิ่มความเข้มข้น (การประเมิน ITA) ขึ้นทุกปี ซึ่งผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากและขอให้ทุกคนร่วมมือกันทำให้ผลการประเมินในปีต่อๆ ไปเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำแนวทางการพัฒนาองค์กรตามแนวทางการประเมิน ITA ไปพัฒนาและขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานให้มีมาตรฐานเดียวกัน เป็นที่ยอมรับ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาขนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้กระทรวงแรงงานมีภาพลักษณ์ในการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
15 กุมภาพันธ์ 2564

TOP