Skip to main content

ก.แรงงาน เปิดงานโครงการ “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” จ.เพชรบุรี

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานโครงการ “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม มีนโยบายที่เน้นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกให้กับผู้ประกันตนในสถานประกอบการ และให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นหลัก ซึ่งการจัดงานในวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะโครงการนี้สามารถสนองตอบสภาพปัจจัยซึ่งประเทศไทย และทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVD-19 ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารที่สะอาด เป็นประโยชน์ เหมาะสม ถูกหลักอนามัย และมีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งกาย และใจ รวมทั้งแนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมด้านสุขภาพผ่านหลักการ 3 H ได้แก่ Helping การดูแลให้ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน Healthy การส่งเสริมให้มีสุขภาพและป้องกันโรคให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน Harmless การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดอันตรายและสร้างความปลอดภัย ทั้งในการทำงาน และนอกเวลาการทำงาน

            ทั้งนี้ โดยภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ “ป้องกันก่อนเยียวยา” และเรื่อง โรคจากการทำงาน พร้อมกันนี้ยังมีการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี การจัดนิทรรศการด้านการฝึกอาชีพ ด้านการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี และนิทรรศการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน จากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน กิจกรรมของสำนักงานประกันสังคม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยดำเนินการตามหลักการ Social distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVD-19

————————-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP