Skip to main content

ก.แรงงาน เปิดสัมมนา เรื่อง อนาคตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเคลื่อนย้ายแรงงาน ทักษะ และการเจริญเติบโต

รายละเอียดเนื้อหา

    วันนี้ (9 เมษายน 2562) นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา เรื่อง อนาคตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเคลื่อนย้ายแรงงาน ทักษะ และการเจริญเติบโต ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน IOM ILO ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งสิ้น 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการสัมมนา เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี ข้อริเริ่ม เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีประสิทธิภาพของอาเซียน
           การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เป็นหนึ่งในมาตรการของการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของภูมิภาค ในขณะเดียวกัน ยังเป็นการเคลื่อนย้ายทักษะ ก่อให้เกิดผลิตภาพแรงงานสูง ความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศผู้รับและผู้ส่งแรงงาน การรับฟังความเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะเป็นการส่งเสริมให้การกำหนดนโยบายการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพก่อให้เกิด Safe Labour Migration และงานที่มีคุณค่า (Decent Work) สำหรับแรงงานต่างด้าว
           ในโอกาสเดียวกัน นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุลได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 100 ปีไอแอลโอ ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ กระทรวงแรงงาน

——————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
9 เมษายน 2562

TOP