Skip to main content

ก.แรงงาน เปิดอบรมตามโครงการอบรมลูกจ้างชั่วคราวของสานักงานแรงงานในต่างประเทศ

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการอบรมลูกจ้างชั่วคราวของสานักงานแรงงานในต่างประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
15 สิงหาคม 2565

TOP