Skip to main content

ก.แรงงาน แสดงความยินดีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ครบรอบ 32 ปี

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นตัวแทนกระทรวงแรงงาน ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนก่อสร้างกุฏิสงฆ์และรั้ววัดสว่างท่ากุ่ม ต.บ้านห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ในงานครบรอบ 32nd Anniversary NBT ทีวีที่พึ่งพาของประชาชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี การก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี

———————————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

15 กรกฎาคม 2563

TOP