Skip to main content

ก.แรงงาน ให้คำปรึกษาสมาชิกสหภาพโรงงานยาสูบ

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนรับเรื่องและให้คำปรึกษาแนะนำสมาชิกสหภาพโรงงานยาสูบกรณีปัญหาภายในสหภาพฯ ณ ห้องประชุมสำนักตรวจและประเมินผล ชั้น 2 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

27 มกราคม 2565

TOP