Skip to main content

ก.แรงงาน ให้สัมภาษณ์ประเด็นมาตรการเยียวยาของกระทรวงแรงงานต่อสถานการณ์โควิด-๑๙

รายละเอียดเนื้อหา

     วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๕ น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์สดในรายการ สถานีประชาชน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยให้สัมภาษณ์ในประเด็นมาตรการเยียวยาของกระทรวงแรงงานต่อสถานการณ์โควิด-๑๙ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

 

TOP