Skip to main content

คัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิชิตร สุวรรณมาก  แรงงานจังหวัดนครปฐม  และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเชิญผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

TOP