Skip to main content

จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรีครั้งที่ 19/2564

รายละเอียดเนื้อหา

           วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 : 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 19/2564 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี และผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Jabber) จากจังหวัดลพบุรีถึงทุกอำเภอ ในการนี้ นางสาวจิราภรณ์ อุปละ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมดังกล่าว

TOP