Skip to main content

จังหวัดลพบุรี บูรณาการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

รายละเอียดเนื้อหา

        วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 : 09.00 น. นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายศักดา จันดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมบูรณาการการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม เพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นการทำงานแบบบูรณาการของสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ผลการตรวจสถานประกอบการ จำนวน 5 แห่ง พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 53 คน (ชาย 34 คน หญิง 19 คน) โดยผลการตรวจสอบคัดกรองโรคในเบื้องต้นยังไม่พบแรงงานงานต่างด้าวที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวในการช่วยกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมกันนี้ได้ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ให้กับสถานประกอบการดังกล่าว

TOP