Skip to main content

สรจ.สกลนคร ตรวจติดตามและให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble & Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการโรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

TOP