Skip to main content

ทปษ.รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ช่างปูกระเบื้อง แก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จ.สกลนคร

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง โดยมี นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายชูชาติ มณีรัตน์ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดสกลนคร นายวิสูตร จ้อนเมือง จัดหางานจังหวัดสกลนคร นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร และนางบุญเรือง โจรนศิริ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ซึ่งโครงการนี้เป็นของสำนักงานแรงงานจังหวัดจัดขึ้น โดยขอการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมาให้ความรู้ฝึกอบรมหลักสูตรให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการในการฝึกอบรม ซึ่งทางวัดพระธาตุศักดิ์สิทธิ์วิมลบุญพิทักษ์จะได้ใช้ประโยชน์จากการปูพื้นกระเบื้องที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ในการใช้ประกอบศาสนกิจต่อไป ณ วัดพระธาตุศักดิ์สิทธิ์วิมลบุญพิทักษ์ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

————————-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP