Skip to main content

ทางการฮ่องกงกำหนดประเทศในกลุ่มเสี่ยงสูงเพิ่มเติม

รายละเอียดเนื้อหา

              สื่อทางการ (https://www.news.gov.hk/eng/และhttps:/) แจ้งว่า ทางการฮ่องกงกำหนดให้ประเทศ ญี่ปุ่น โปรตุเกส และสวีเดน เป็นพื้นที่ที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง (กลุ่ม A )ตั้งแต่วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และผู้ที่ไม่ใช่ชาวฮ่องกงซึ่งเคยอาศัยอยู่ในประเทศดังกล่าวภายในระยะเวลา ๒๑ วันจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ สำหรับชาวฮ่องกงที่อาศัยอยู่ในประเทศดังกล่าวภายในระยะเวลา ๒๑ วันสามารถขึ้นเครื่องบินเข้าฮ่องกงได้เมื่อฉีดวัคซีนครบถ้วนและมีบันทึกการฉีดวัคซีนที่ยอมรับโดยต้องกักตัวในโรงแรมที่กำหนด ๒๑ วันและตรวจเชื้อ ๖ ครั้งระหว่างกักตัว พร้อมตรวจเชื้อในวันที่ ๒๖ ของวันที่เดินทางถึงฮ่องกงที่ศูนย์ตรวจเชื้อของชุมชน นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกในการจัดการกักตัวที่เข้มงวด ตั้งแต่วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงสูงในทวีปแอฟริกาที่มีการเฝ้าระวังขั้นสูง ต้องแสดงเอกสารขึ้นเครื่องเข้าฮ่องกง ได้แก่ บันทึกการฉีดวัคซีนที่ได้รับการยอมรับ หลักฐานการตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ PCR เป็นลบภายใน ๗๒ ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และหลักฐานการจองโรงแรมกักตัวตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๑๔คืน นับแต่วันที่ เมื่อเดินทางถึงฮ่องกง

TOP